VILKAVISKIS
A small town in Southern Lithuania
Where the Jewish Community is no more

Shtetl Life
Education Pictures of Graduates part 2

1933 R. Pektorovski1928 M. Palutsky1928 A.Oliemperel1926 Olimandel1924     M. Oshpitz          1933 S. Pektorovsk   
1925 A. Rozenfeld1928 A. Rozenholtz1928 S. Rotbard1926 Rabinovitch1924 A. Rinek1924 A Rozenholz1924 C. Rabonovitch1924 M. Rosenthal1926 Rosenholtz
 
1926 Ratrag          1926 Ratner    1926 A D Rosenfeld1933 Y Rog     1933 A Rubinov1931 D. Rozenblum1925 S Regila1925 A Rabinovitz
1925 H Sarvinetsky1928 S. Sismanovsky1928 G. Setelubovski1928 G. Stokovskia1926 Shulman1926 Shinberg1926 Shiporovitch1926 Shosanovsky1924 N. Shimberg1926 S. Zalinger
1933 Y. Shimshon1933 M. Surovnitsky1933 Y.Soboletitz1933 S. Shapiro1930 Z Shperling1930 A Sirkin 1931Y. Sperling1930 S. Shapiro1930   Y Bal Shem       1931D. Shapiro
1928 Y. Titelbaum1924 N. Vilenchik1926 Vilensky1928 B. Vizhanski1924 M.Miktin or Tiktin1924 C. Vashavsky1924 A. Varshavsky1930 A. Varshavski1925 Veluvit1925 A Verlubuitzky
1925 Y.Tiktin1925 A Varshvski1928 A. Taborisski
1925 A. Zilubitsky1928 Yezner1928 Zerek B1926 Zaminson    1924   Y Zilberstein       1926 Z lapidot       1926 Zilberg
1926 Zalinger1926 S. Zalinger1933 Z Yezner1930 Y. Ziman     1930 M. Yarbovski1931 A.C. Zimanski1931 M. Zanditin
1925 Z. Zireck1925 Yarshavski1925 Y Zelinger1925 Zilber1925 G. Yardena